Betingelser

Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for Aarseth Boligventilasjon AS

 

I Alle leveringer skjer på vilkår som er angitt nedenfor. Avvikende vilkår må avtales skriftlig mellom partene. Partene vedtar Sørum herredsrett som rett verneting for alle tvister som følge av denne kontrakten.

 

Selger er AARSETH BOLIGVENTILASJON AS, Trondheimsvegen 231, 2016 Frogner, tlf. 63 82 60 01, organisasjonsnummer 989986031, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.
  

 

II Forbrukerkjøp.

 

 1. a) Dersom det er avtalt at varen skal sendes til kjøperen, skal kjøperen, i tillegg til kjøpesummen, betale kostnadene forbundet med dette.
 2. b) Vi er ikke under noen omstendighet erstatnings ansvarlig for indirekte tap som går inn under kjøpslovens paragraf 67 pkt 2 a-d

 

Selger skal ha salgspant i alle varer inntil kjøpesummen, med eventuelle tillegg av eventuelle renter og kostnader, i sin helhet er betalt.

 

Frakt: Estimert leveringstid fra ordrebekreftelse er 3-8 virkedager, om annet ikke er oppgitt i varebeskrivelse.

   

  Betaling:

  Betalingsvilkårene er netto 7 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig.

  1. Vi fakturerer for arbeidstid med minstefakturering 1 time. Kjøretid/km/bompenger tur/retur vårt lager kommer i tillegg. 
  2. Befaring av oppdrag faktureres etter punkt 1eller etter avtale.

   

  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra mottak.

  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

  Service vil bli fakturert ut ifra punkt 1. Dette vil forekomme uansett om feil på produkt blir påvist eller ikke. Dette gjelder på produkter både innenfor og utenfor reklamasjonstid.

   

  Levering:

  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

   

  Angrerett:

  Gjelder ikke ved salg i fysisk butikk. Kun ved salg fra nettbutikk.

  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

   

  III Næringskjøp.

  1. Angitte leveringstider begynner først å løpe den dag bestillingen er tilstrekkelig klarlagt i alle enkeltheter, også teknisk.
  2. Vi påtar oss intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering som skyldes forhold vi ikke er herre over.
  3. Emballasje tas ikke i retur.
  4. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Dersom avtalen om salgspant er inngått muntlig, vil skriftlig bekreftelse på avtalen bli levert samtidig med levering av varen.
  5. Vi forebeholder oss retten til å justere alle oppgitte priser tilsvarende valutaendringer dersom dette medfører et avvik på minimum 5 % i forhold til vårt kalkylegrunnlag.
  6. Straks levering er skjedd, plikter kjøper å undersøke varen slik god forretningsskikk krever. Reklamasjoner må skje skriftlig før forfall på faktura.
  7. Material og fabrikasjonsfeil kan påberopes i en periode på 12 måneder regnet fra levering til byggeplass eller kundens lager. Reklamasjonskrav meldes skriftlig umiddelbart etter at mangler er oppdaget. Forsømmes dette, faller reklamasjonstretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del er levert kjøper til erstatning for den defekte. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper.
  8. Dersom det foreligger grunnlag for erstatningskrav mot oss, er vårt ansvar begrenset til feil og mangler ved de leverte gjenstander. Vi er dermed uten ansvar for tap som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av de leverte gjenstander. Erstatningskravet kan således ikke overstige gjenstandens kostende.
  9. Varer, som er levert i kontraktsmessig stand, tas ikke i retur uten vårt samtykke. Dersom varen skal sendes betaler kunde for returforsendelse.
  10. Ved reklamasjoner vil erstatningsleveranser bli fakturert og eventuelt kreditnota sendt når den defekte vare/gjenstand er mottatt vårt lager.
  11. Betalingsvilkårene er netto 7 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig.
  12. Ved forsinket betaling bergenes høyeste lovlige morarente i henhold til lov
  13. Vi fakturerer for arbeidstid med minstefakturering 1 time. Kjøretid/km/bompenger tur/retur vårt lager kommer i tillegg. 
  14. Befaring av oppdrag faktureres etter punkt 13 eller etter avtale.

   

  Reklamasjon
  For at Aarseth Boligventilasjon AS skal håndtere en reklamasjon, trenger vi produktnavn og modellbeskrivelse. Videre trenger vi bekreftelse på hvor gammelt produktet er, samt feilbeskrivelse,  kunde/ sluttbrukers navn, adresse, telefonnummer og epost.

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

  Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Ved salg i næring/bedrift kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler 

  Om kunde eller sluttbruker ikke er en og samme person, må det fremgå hvem som bestiller oppdraget, samt adresse hvor produktet befinner seg.

  Om oppdraget ikke blir godkjent på reklamasjon, blir faktura for oppdraget sendt til den som melder inn oppdraget.

  Opplysninger som kan bekrefte hvilket produkt det gjelder, og hvor gammelt produktet er, kan være serienummer, kjøpskvittering, eller bilder.

  Feil som oppstår som følge av normal slitasje utover reklamasjonstiden, unormal bruk, dårlig vedlikehold, og uorginale filter/deler, er ikke reklamasjonsberettiget. Dersom Aarseth Boligventilasjon AS kommer frem til at en av nevnte årsaker har forårsaket feilen, vil kostnaden for reparasjon og feilsøking faktureres til innmelder av reklamasjonen.

  Om henvendelsen er innenfor reklamasjonstid, og vi ikke finner feil ved produktet, vil dette bli fakturert etter minstesats, + kjøretid,  km og eventuelt bompenger.

   

  KLARNA

  Kjøp nå - betal senere

  Vilkårene for “Betal senere” gjelder når du kjøper varer, billetter eller tjenester, og velger å betale senere. 

  Når du velger å betale senere, tilbyr vi deg å betale innen 30 dager fra forsendelsen av dine varer eller billetter, eller datoen for bestilte tjenester. Klarna Bank AB ("Klarna") vil overta betalingskravet fra Aarseth Boligventilasjon, men Aarseth boligventilasjons kjøpsvilkår vil fortsatt være gjeldende. Klarna vil sende deg betalingsinstruksjoner, slik at du kan betale direkte til Klarna. For kontaktopplysninger og mer informasjon, kan du gå til klarna.no

  Kostnader og avgifter 

  Dersom betalingen ikke registreres innen satt forfallsdato, vil det tilkomme et purregebyr på 35 NOK. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel med nytt purregebyr. Kravet blir deretter sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

  Kredittsjekk og behandling av personopplysninger 

  Hvis du velger å betale senere vil Klarna vurdere din kredittverdighet, og du vil da motta en e-post om dette. Klarna behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen og for ytterligere årsaker spesifisert i vår Personvernerklæring. Personvernerklæringen kan du finne her eller på Klarnas hjemmeside, og ved å bruke Klarnas tjenester bekrefter du at du har lest denne erklæringen. Klarna behandler dine personopplysninger for å blant annet utføre identifisering, kundeanalyse, kredittbedømminger, markedsføring og bedriftsutvikling. Klarna kan også overføre dine personopplysninger til utvalgte partnere (slik som kredittopplysningsbyråer) som kan være etablerte utenfor EU/EØS. Du finner mer informasjon om vår deling av dine personopplysninger, dine rettigheter i forhold til dette, hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller hvilke myndigheter du kan kontakte angående klager i vår Personvernerklæring.

  Tildeling og overføring

  Du får ikke tildele eller overføre rettigheter eller forpliktelser du har under disse vilkårene. Til den grad hvor det ikke allerede er lovpålagt, kan Klarna, når som helst, tildele eller overføre disse vilkårene eller enhver rettighet og/eller forpliktelse under disse vilkårene, gitt at tildelingen eller overføringen ikke er til skade for deg, og ikke endrer dine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene.

   

  Delbetaling:

  Delbetaling kan leses mer om her: https://x.klarnacdn.net/sipp/legal/nb_no/account/terms.pdf

   

   

  Konfliktløsning:

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.